Сподели новината.

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства и земеделските производители на територията на общината, че с цел предотвратяване възникване на пожари в горския фонд и земеделските земи следва стриктно да спазват изискванията на НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ и мерките, залегнали в издадените Заповед №РД-10-41/11.03.2020 г. на Областен управител на област Бургас и Заповед №728/19.03.2020 г. на Кмета на Община Бургас, относно предстоящия пожароопасен сезон 2020 г.

При възникване на пожари незабавно се сигнализира на дежурните телефони: Единен европейски номер за спешни повиквания 112 или дежурен в ПБЗН- 056/856 321, 056/ 844 244.