Сподели новината.
ДО
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕ ГРАД БУРГАС
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИЛИЕВА
П И Т А Н Е
от ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“
ОТНОСНО: възможностите за подпомагане на ученици и родители в град Бургас по време на принудително онлайн обучение:
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,
Във връзка с преминаването към обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии за всички ученици, имаме следните питания, свързани с изпълнението на Заповед № РД09-2925/26.10.2020г. на Министъра на образованието и науката относно осигуряването на материалното подпомагане на учениците и родителите:
1. Закупени ли са във всяко училище в Бургас съответните бройки преносими компютри, посочени в Заповед № РД09-2925?
2. Създадена ли организация за взаимен обмен на закупените преносими компютри между училищата, така че те да се използват там, където има необходимост,и да осигурят възможност за обучение от разстояние в електронна среда съгласно указанията в Заповед № РД09-2925?
3. Уведомени ли са родителите и учениците, че разполагат с такава възможност да бъдат подпомогнати и технически обезпечени за обучение в електронна среда ?
Надяваме се, системата на образованието е подготвена да посрещне тези предизвикателства. Смятаме, че за разлика от извънредната ситуация през месец март, която изненада всички обществени системи, вие и вашите колеги сте използвали времето до ноември като подготовка за реални мерки и действия.
Напомняме, че според Конституцията всеки български гражданин има право на образование и то не бива да е достъпно само за хора с възможности, а за всички.
С уважение:
ПП „Средна европейска класа“