Сподели новината.

На 16 ноември 2018 г. община Тутракан обяви Инженеринг (проектиране и строителство) на „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“ с прогнозна стойност 30 285 431,6 лв. с ДДС. В предмета на настоящата поръчка са включени:

-Инженеринг на ГПСОВ и външна инфраструктура до ГПСОВ, в т.ч. изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала;

-Инженеринг за доизграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа и довеждащи колектори до ГПСОВ (тласкатели и гравитачен довеждащ колектор IIa);

-Инженеринг на Укрепителни мероприятия на площадка ГПСОВ и Довеждащ колектор IIa и Контролно–измервателна система;

-Реконструкция на съществуващ дъждопреливен канал от отворен тип.
Крайният срок за подаване на оферти е 4 януари 2019 г., а отварянето им е насрочено на 7 януари 2019 г.

Проектът за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан се реализира по ОП „Околна среда 2014-2020“. Договорът за отпускане на финансиране между община Тутракан и МОСВ се подписа на 4 април 2018 г. Общата стойност на проекта е над 32,3 млн. лв., от тях 22,7 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ от ЕС. Срокът за приключване на дейностите е 30 месеца.

С доизграждане на канализационната мрежа в града ще се осигури 100% свързаност на населението към канализацията, което ще повиши качеството на ВиК услугите. Допълнително над 10 000 жители ще получат достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води.

С изграждането на новата ГПСОВ ще се осигури събирането, отвеждането и пречистването на отпадъчни води от територията на града преди заустването им в река Дунав. Реализацията на проекта ще намали количеството на загубата на питейна вода.