Сподели новината.

 

Общинските съветници в Бургас приеха пакет от мерки, които да подпомогнат гражданите и бизнеса в условия на извънредно положение. Предложенията бяха дадени вчера от представители на различни политически сили, а дискусиите по тях продължи повече от три часа.

Ето част от мерките, които гласува местният парламент:

– Да се освободят от такса за ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците на децата, посещаващи детски заведения на територията на община Бургас.

– Да се освободят от заплащане на наем търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. Това са наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето, в което са затворени на основание заповедта на министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение.

– Да се даде възможност на таксиметровите водачи да преустановят временно дейността си, като за времето, когато не са работили, ще им бъде възстановен внесения данък таксиметров превоз, съгласно чл.61, ал.2 от ЗМДТ. Ще бъдат освободени еднократно от административна такса за издаване на разрешително за таксиметров превоз.

– Да се отложи плащането на дължимите месечни наеми за общински жилища до края на календарната 2020 г.

– Да направи анализ на засегнатите, вследствие на извънредното положение, сектори от местната икономика и да изработи критерии за подбор на МСП, както и условия за споделяне на кредитния риск по банкови кредити, усвоявани от тях, за покриване на възнаграждения на служители, осигурителни вноски, публични задължения и текущи разходи, свързани с дейността на фирмите (разплащания с доставчици, наеми и други);

Финансово стимулиране на медицинския персонал, работещ на територията на община Бургас.

– за сметка на съкращаване на капиталовата програма да се закупи за болниците апаратура, тестове, консумативи

Създаване на общинско анализаторско звено със следните задачи:

– Постоянен мониторинг за налични на стоки и запаси в случай на затваряне на региона – храна, горива, медицински консумативи

– Създаване на доброволческа структура като резерв в случай на необходимост от подпомагане на нуждаещи се във всяко естество и тяхното обезпечаване с помощни средства. И в случай на необходимост за подпомагане на органите за спазване на мерките и общественият ред.