Отново бунтове край Асеновград

0
73
768x432 9 4
Сподели новината.

Жители на Горнослав, Асеновградско, отново се събраха на протест във връзка с намеренията за откриване на концесия за добив на мрамор в близост до селото. Кариерата се намира на 800 метра от селото, а жителите се притесняват от замърсяване на въздуха и водата, вибрации, които ще разрушат къщите им, както и от отлив на туристи от този район.

 

Вчера в протест на главния път номер 58 Асеновград – Кърджали се включиха жители на селата Червен, Горнослав, Долнослав, Орешец и Добростан. Недоволството на жителите беше подкрепено от голямата природозащитна организация „Зелени Балкани“. В ход е и подписка, чиято цел е да предизвика местен референдум и вниманието на институциите.

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) информира с прессъобщение вчера, че се провеждат процедури по оценка на въздействието на околната среда (ОВОС), като се следва стриктно законовите изисквания. От институцията уверяват, че предоставя и пълен достъп до информация на всички заинтересовани страни.

 

В прессъобщение от вчера РИОСВ – Пловдив предоставя следната информация:

 

През последните години в екоинспекцията има внесени 3 инвестиционни предложения от възложителя „Запрянови – 03“ ООД.

 

През 2015 г. е подадено уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кариери за добив на мрамори и баластра в южната част от концесионна площ „Делчевото-2″ (66,165 дка), землище на с. Горнослав, общ. Асеновград“. Проведена е изискуемата по закон процедура, като е издадено решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС № ПВ-37-ПР/2016 г. с характер „да не се извършва ОВОС“. То е било обект на решение и на съда на две съдебни инстанции, а ВАС отхвърля жалбите през 2018 г. и го потвърждава. За времето на съдебното обжалване 5-годишният срок, предвиден в Закона за опазване на околната среда, спира да тече до произнасяне на Съда с влязло в сила съдебно решение. Решението губи правно действие на 08.01.2023 г. и към настоящия момент то е в законова сила.

 

Процедурата по ОВОС, провеждана в Екоинспекцията, към момента е изцяло приключила, а концесията за добив на подземни богатства съгласно Закона за подземните богатства е в правомощията на Министерството на енергетиката.

 

По внесено през 2017 г. уведомление за инвестиционен проект за кариера за добив на мрамори в находище „Делчевото – 1“ (участък „Вратицата юг“) през 2017 г. е решено да се извърши ОВОС, но повече о 12 месеца възложителят не е внесъл за консултация в РИОСВ – Пловдив изискуемата документация, РИОСВ – Пловдив е прекратил започнатата процедура.

 

През 2022 г. възложителят „Запрянови – 03“ ООД инициира нова процедура по реда на Закона за опазване на околната среда. Той внася уведомление за ИП „Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесионна площ „Вратицата“ (219,207 дка) в землището на с. Добростан, общ. Асеновград, област Пловдив“ в РИОСВ – Пловдив. Регистрирано е с вх. № ОВОС-1709/13.06.2022 г. ОВОС-ът е в начален етап от процедурата по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 

Едва след провеждането на цялата процедура РИОСВ – Пловдив ще се произнесе за необходимостта от ОВОС. Екоинспекцията ще съобрази постъпилите по време на процедурата становища на заинтересованите страни и обществеността, компетентните органи (Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и други специализирани ведомства и организации, включително Министерство на енергетиката, „ВиК“ ЕООД – Пловдив, общината, местни сдружения, също така и становищата на населението от посочените населени места и др.)

--------------------------