Сподели новината.
Инвеститор – Община Шумен
Строител – ДЗЗД ШУМЕН СПОРТ
Проектант – Архитектурно студио АТЕК-ВД ЕООД:
арх. Валери Иванов – управител
арх. Калоян Колев – водещ проектант
арх. Галина Шепелева – проектант
Конструктор – инж. Емил Крумов, инж.Андриана Миленкова
Срок на завършване – юли 2018 г.
Площ имот – 55 640.95 кв.м
ЗП – 4907.25 кв.м
РЗП – 5661.49 кв.м (без полуподз. етаж)
Капацитет – 1500 + 800 места

В последните 5 години в България бяха изградени 3 големи спортни зали: „Арена Армеец“ в София за 108 млн. лева с 12 500 зрителски места, зала „Колодрума“ в Пловдив за 49 млн. лева с 6200 зрителски места, „Арена Русе“ за 37 млн. лева. Според водещи български треньори в момента родният ни спорт не се нуждае от подобни мегазали, чиято издръжка и наеми са прекалено скъпи за българските отбори, а от по-малки, но функционални закрити спортни съоръжения.
„Арена Шумен“, на обща стойност около 8.5 млн. лв., със своите 2300 места и възможности да се провеждат почти всички видове спортни и развлекателни мероприятия е логичен отговор на тази тенденция от страна на община Шумен.

Фотограф: Шумен


ТЕРЕНЪТ
В голяма част от градовете в България след 1989 г. се появиха множество неизползваеми бивши военни терени. Част от тях се намират в атрактивни зони на градската структура и предизвикват значим инвестиционен интерес.
Подобен терен е военното поделение на бившия пети полк в град Шумен. Той е отлично свързан с градската структура, като същевременно остава разграничен от възможни задръствания в центъра на града. Основният автомобилен и пешеходен подход е от ул. „Марица“, по която са разположени спирки на градския транспорт, улесняващи достъпа до проектната сграда от всички територии на града. С тях е съобразена и предвидената в рамките на имота алейна мрежа. Друга важна комуникация е „Софийско шосе“, което свързва Шумен с АМ „Хемус“ и оттам с Варна.
Намерението на община Шумен да изгради на терена многофункционална спортна зала заслужава безспорни адмирации, но и поставя начални въпроси, на които, вярваме, с проектантски сили е намерен достоен отговор:
– подобно спортно съоръжение е сполучлив пример за конверсия на военни територии и фактор за витализиране на маргинални градски зони
– залата започва да генерира градска тъкан. Вече се изграждат хотелски комплекс, жилищни сгради, открити детски и спортни площадки. Формира се нов  витален, здравословен, атрактивен, вторичен градски център
– тя преструктурира комуникационните потоци – автомобилни, пешеходни, променя градския транспорт, изисква значими площи за паркиране
– превръща се в градски символ и е призвана да отправя важни послания към бъдещето.
Всичко това наложи внимателен и задълбочен  анализ както на архитектурно-градоустройствения контекст на територията, така и на съвременните световни тенденции при изграждане на подобни съоръжения.

Фотограф: Шумен

ЗАДАНИЕТО
Основен въпрос при проектирането на такъв спортен обект, който ще обслужва едно населено място в продължение на десетилетия, бе създаването на оптимално задание за проектиране – от една страна, професионално и аргументирано проучване на стратегическите интереси и потребности на местната общност, а от друга, съобразено с наличния финансов ресурс и икономическа целесъобразност и ефективност.
Още в процеса на изготвяне на заданието в него бяха заложени няколко водещи принципа:
– комплексен подход, отчитащ всички влияещи фактори при формиране на градоустройствената и архитектурната концепция за сградата
– многофункционалност на площите с благоприятни условия за множество разнообразни дейности – спортни и културни дейности, обществени събития, детски и младежки занимания
– максимална степен на безопасност и перфектни условия за евакуация в процеса на експлоатация
– оригиналност, иновативност и модерност на конструктивното решение
– знаковост и символност на архитектурния образ
– икономическа целесъобразност при строителството и експлоатацията, заложени във всички проектни части.

Фотограф: Шумен

ВИЗИЯТА
Въпросът за визията на сградата за нас беше от изключителна важност. Търсен бе органичен образ, отразяващ „искрено“ функционалната гъвкавост и целесъобразност на пространствата. Същевременно с това образът трябваше да бъде нехарактерен и отличаващ се от изградените у нас обекти от този тип, емблематичен, знаков, запомнящ се, образ, който да се превърне в един от символите на града. Благодарни сме на община Шумен за избора на нашата идейна концепция, отговаряща напълно и на тяхната амбиция за запомнящ се образ.

СИТУИРАНЕТО
В ситуационно отношение предизвикателство за нас беше овладяването на естествената  денивелация на терена и максимално ефективното ѝ обвързване със сградата във функционално отношение. Това наложи проектирането на един полуподземен етаж, на който се разположи игралното поле заедно с всички обслужващи го помещения – зона за спортисти, съдии, треньори и журналисти. От югозапад, където теренът е сравнително равнинен, е осигурен пешеходният подход, както и необходимото пространство за нейното възприемане.

ФУНКЦИЯТА
Друг основен въпрос е организацията и правилното определяне на различните групи от посетители – спортисти, зрители, журналисти, ВИП гости. Важен момент е разграничаването на техните пътища. Подходът на двете основни групи, тези на спортистите и зрителите, е обвързан пряко с игралното поле и съответно със зрителните трибуни. За целта е използвана денивелацията и са обособени отделни етажи за тях.
 
Спортната зона е разположена на полуподземния етаж в близост до игралното поле. Подходът е осигурен чрез 2 рампи, водещи до открит подземен гараж, от който се осигуряват и техническото, и медицинското обслужване на игралното поле.
 
Зрителното фоайе е разположено на първи надземен етаж и основната му функция е да разпределя зрителния поток към трибуните. Осигурени са срещуположни основни подходи – входът от югозапад е посредством парадни стълби, а от североизток от нивото на терена. Използването на денивелацията по този начин осигурява и достъпните маршрути до съответните нива.
Осигурени са самостоятелни входове за останалите 2 групи –журналисти и ВИП, гости от север и юг. Те водят до обособени частични нива над основния надземен етаж, на които са разположени фоайета, ВИП ложи, коментаторки кабини. Също така осигуряват независимия им достъп до зрителните трибуни.

На нивото на терена от югозапад са разположени магазин за спортни стоки и кафе, които допълват функциите на залата. Чрез подсигуряването им със самостоятелен вход се създава възможността за отдаването им под наем. Друга такава зона е фитнес центърът, намиращ се в непосредствена близост до спортната зона, но към него са отделени отделен вход и самостоятелни съблекални, осигуряващи постоянното му независимо функциониране. Обособен е подпокривен инсталационен етаж, който обслужва цялата сграда.

Зрителната зала е проектирана като мултифункционално пространство за провеждане на два основни типа мероприятия:
– спортни събития – локални, национални и международни състезания по: баскетбол, волейбол, хандбал, тежка атлетика, тенис, борба, бокс, художествена гимнастика и др.
– конференции, концерти, изложби, изложения и др.
При проектирането на игралното поле определящо бе правилното му оразмеряване в съответствие с видовете спорт. То е свързано с габаритите на отделните игрища, обслужващите зони към тях, но също така и с необходимата светла височина над тях.
Вследствие на търсения брой от 1500 постоянни места за зрители се определи двустранното разположение на трибуните като най-оптимално. На тях се осигури необходимият брой места за хора с увреждания. Също така с разполагането на мобилни прегради на горните редове е възможно и сепарирането на ВИП места и такива за журналисти освен предвидените за тях зони. При културни събития на терен се разполагат допълнително 800 места за зрители.
Габаритните размери на игралното поле са 30 м/45.40 м, светлата височина – 12,75 м, което отговаря на изискванията за споменатите видове спорт. От четирите страни на игралното поле са предвидени врати, осигуряващи директен достъп от терена към игрището за зареждане и техническо обслужване.
Основен принцип при формообразуването е икономически целесъобразното използване на пространството от застроените обеми. Това определи изявяването във височина на зрителната зала, следвано от нейната функция, над обслужващата сградата част (зрителното фоайе).