Сподели новината.

Бургас е е четвъртият по големина град в страната, разположен на площ от 254 кв. км., пише gradat.bg. Градът е с изключително добре развита пътна и железопътна инфраструктура. Наличието на международно летище, едно от най-големите черноморски пристанища, свободна безмитна зона и над 4000 броя фирми, развиващи дейност, свързана с транспорта, спедицията и логистиката, определят значимостта на Бургас като транспортен хъб и дават възможност за интермодален транспорт по суша, вода и въздух. Броят на регистрираните по постоянен адрес в града е 226 682 души, което е 97% от регистрираните в общината. През последните годни Бургас успя да привлече и жители от съседни региони, което наложи извършване на инвестиции в инфраструктура, изграждане на нови училища и детски градини.  По данни на община Бургас през първото тримесечие на 2019 г. са издадени разрешения за строеж на 47 сгради с обща РЗП 64 214 кв. м. От тях 31 са жилищните, с обща РЗП 36 711 кв.м. Започнато е строителството на 47 сгради, от тях 37 жилищни с РЗП 81 153 кв.м.

• По показател БВП на глава от населението област Бургас заема шесто място в страната – 12 240 лв.

• Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към към края на март 2019 г. са 114 200.

• Средната месечна работна заплата в областта през първото тримесечие на 2019 г. достига 977 лева.

• В края на февруари т.г. броят на регистрираните безработни лица в бюрото по труда в Бургас е 4525, а заявените свободни работни места – 716.

• По предварителни данни на НСИ въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през първото тримесечие на 2019 г. са 85 сгради с 350 жилища в тях.

АРХ. ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА: Създаваме нови жилищни зони в сателитните квартали на Бургас 

Арх. Веселина Илиева, главен архитект на Община Бургас

Арх. Илиева, динамичното развитие на Бургас през последните години създава ли предпоставки за актуализация на Общия устройствен план на града и неговите сателитни квартали в посока разширяване на строителните им граници?

– Община Бургас провежда последователна политика по прилагане на ОУП от 2011 г. при отчитане на динамичното развитие на региона и на общината. Към настоящия момент в цялост планът осигурява всички възможности за прилагане политиката на общината, поради което не се налага той да бъде изменян съществено. Предвид включването на нови населени места
като квартали на града и предвид възложено изработване на ОУП за цялата общинска територия частично ще се измени ОУП само в обхвата на новите кв. „Рудник“ и кв. „Черно море“.
Фактът, че за период 8 години не са налице съществени изменения на ОУП, говори, че планът е изпълнил поставените задачи и е начертал ясна стратегия за развитие, която се прилага интегрирано и последователно.
В съответствие с предвижданията на ОУП са изготвени и вече са влезли в сила ПУП за големи части от територията на града и сателитните квартали, които са основа за изпълнение на инвестиционни намерения на частни собственици на ПИ и на община Бургас.

Кои са основните насоки, в които се развива Бургас? 

– Подобряването на средата за обитаване, труд, отдих, развлечения и туризъм чрез интегриран подход и взаимовръзка между отделните определящи качеството елементи е основен приоритет на община Бургас. Основните посоки на развитие на град Бургас са очертани с предвижданията на ОУП:
• Разширяване на жилищната територия не чрез уплътняване на вече урбанизирани зони, а чрез създаването на нови жилищни такива като разширения на сателитните квартали „Крайморие“, „Банево“, „Ветрен“, „Долно Езерово“ и „Сарафово“, с предимно ниско застрояване и с повишен комфорт на обитаване.
• Решаване на комуникационно-транспортните проблеми на града с предвиждане на трасета на обходи с цел изнасяне на транзитното движение извън активната и силно урбанизирана градска територия, разширяване и преструктуриране на териториите на летище Сарафово и пристанище Бургас, създаване на възможности за развитие на алтернативен транспорт (морски, велосипеден и градски железопътен), изграждане на съвременна инфраструктура, обезпечаване на новите територии с транспортно и инфраструктурно обслужване, повишаване качеството на масовия градски транспорт и стимулиране на гражданите за неговото ползване.
• Създаване на единна зелена система с висок показател на мощност. Планът резервира територии за реализиране на обекти за спорт и атракции, за специализирани паркове, включително и гробищни паркове. С ОУП на Бургас крайградските гори и лесопаркове се запазват и се създават възможности за превръщането им в крайградски зони за отдих, съществуващите паркове се обвързват с нови в единна структура. Предвижда се свързване в единна зелена крайбрежна паркова зона територията на Приморски парк, парк „Езеро“ и нов парк „Ъгълът“ до парк „Сарафово“. ОУП е съобразен изцяло с екологичните изисквания при максимално запазване на земеделските територии в защитените зони по „Натура 2000″, като в тях се предвижда създаване на маршрути на екопътеки и велоалеи.
• Създаване на модерна инфраструктура, предлагаща съвременни услуги и екологична среда на обитаване.
• Създаване на възможност за развитие на туризма в различните му форми при максимално използване на природните и културните забележителности. Търсени са възможности за разширяване на туристическия капацитет и навлизането му във вътрешността на община Бургас (кв.“Ветрен“ – „Банево“). Съхраняването на архитектурното и археологическото наследство и неговото социализиране е една от основните задачи на ОУП. Осигуряването на достъпност и повишаване на комфорта на териториите за туризъм е предпоставка за привличането на инвестиции.
• Създаване на устройствена основа за изнасяне на промишлеността от атрактивните крайбрежни територии в тил. По този начин ще се осигури възможност за отварянето на града към морето и свободният достъп на граждани и гости до морския бряг.
• Преструктуриране и съсредоточаване на производствата в отдалечени територии от активните жилищни зони на града, което да допринесе за подобряване на микроклимата, чистотата на въздуха и шумовото замърсяване.

Реализирането на предвижданията на ОУП в дългосрочна прогноза ще осигури по-добри условия за обитаване и труд, възможности за развитие на бизнес средата, на туризма
във всичките му видове и на спорта – ежедневен и такъв на регионално и национално ниво.

Какви са предвижданията за развитие на нови устройствени зони за обитаване с цел създаване на по-екологосъобразна среда с повече озеленяване и по-добър комфорт?

– С ОУП като основни нови зони за обитаване са определени: разширение на кв. „Крайморие“, разширение на кв. „Сарафово“, разширение на кв. „Долно Езерово“ и зона „Д“ на жк „Меден рудник“. В тези територии, обособени като жилищни зони, предвиденото застрояване е предимно ниско, като за постигане на добър архитектурен силует в части от зоните е предвидено и средно застрояване. Целта е при по-ниски показатели за застрояване да се осигурят повече озеленяване и по-висок комфорт на обитаване. Радостен е фактът, че в последните години се наблюдава засилен интерес към застрояване на еднофамилни или двуфамилни сгради с дворове с богато озеленяване. Тенденцията на изнасяне на обитаването се засилва и все повече граждани предпочитат този начин за живеене. За осигуряване на по-добри условия общината полага грижи за изграждане на техническа инфраструктура и улична мрежа в тези нови жилищни зони.
С цел разсредоточаване на натоварването, намаляване на трудовите пътувания и създаване на удобства за гражданите в непосредствена близост до всяка от новите жилищни зони е предвиден самостоятелен локален център и зони за развитие на бизнеса. С предвиждания на нови зони за обществено обслужване и нови зони за труд се обезпечават нуждите на разрастващия се град.

Кои територии са обект на засилен инвестиционен интерес и имат ли планова обезпеченост?

– Наблюдава се засилен интерес към кв. „Крайморие“ и кв. „Сарафово“, които имат условия и за развитие на туризъм, изграждане на семейни хотели и други обекти за настаняване. В териториите със смесено предназначение, които представляват буферни зони между жилищните територии и териториите за производствени дейности, се реализират обслужващи комплекси, смесени сгради с обслужване и обитаване, обекти за спорт и чисти производства. Такива обекти се реализират към момента на територията на ПЗ „Север“ и територията северно от комплекс „Изгрев“. Тези зони са ситуирани около главни пътни артерии, по трасета на пътища от републиканската пътна мрежа, в добра комуникационно-транспортна връзка и обезпеченост с инфраструктура. За посочените територии ПУП се изготвят като цялостни планове за улична регулация от община Бургас с оглед гарантиране на уличната мрежа и на
терените за съоръжения на техническата инфраструктура и озеленяване.

За създаване на реална алтернатива на строителството в града и изместването му от стария град към малките населени места какви действия предприема община Бургас за осигуряване на необходимата пътна, техническа и социална инфраструктура в новите жилищни територии?

– Създаването на съвременни условия за обитаване и труд изисква интегриран подход при планирането на територията и на средствата за изграждане на инфраструктура. В бюджета на общината ежегодно се залагат достатъчно средства за ремонт, поддържане и изграждане на улици, пешеходни зони, благоустрояване на междублокови пространства и озеленени площи. Община Бургас ежегодно привлича и голям ресурс от външни средства за изпълнение на поставените задачи. Към момента пешеходните зони в старата част на
града в значителен процент са напълно реконструирани, осигуряващи възможност на всички граждани и гости да ги ползват безпрепятствено. Зоните за широк обществен достъп намират своето естествено продължение с отварянето на града към морето.

Какви процедури са започнати по преструктуриране на пристанищните територии и превръщането им в територии за многофункционални дейности?

– Част от територията на стария пристанищен комплекс вече има нови функции и гражданите и гостите могат да се разхождат свободно до морския бряг. В пристанищната зона е изградена нова международна морска гара, обновени са изцяло яхтклубът и зоната на яхтеното пристанище, първата складова сграда – „Магазия 1“, е обновена изцяло и е превърната в модерен културен център, в който е настанен филиалът на НХА, в процес на реализация е нов научен и експозиционен център. Неугледната преди пристанищна територия е благоустроена, озеленена и обновена. Развитието на тази територия продължава в пълен синхрон с ДП „Пристанищна инфраструктура“, като се предвижда в нова част от зоната да се проектира и изгради градски
площад, естествено продължение на основната пешеходна ос по ул. „Александровска“ до морския бряг. Тази политика съвместно със собствениците на имоти по крайбрежната ивица продължава и в южната част на градската територия – в Промишлена зона Юг. Процесът обаче изисква време, интегриране на усилията и не на последно място – значителен финансов ресурс. Община Бургас полага усилия и създава условия за развитие на нови индустриално-логистични паркове върху имоти общинска и държавна собственост за привличане на нови инвеститори,
за стимулиране развитието на бизнеса и създаване на нов модел на функциониране на териториите.