Сподели новината.

Във време на извънредно положение, общинска администрация и Общински съвет в Бургас се обединиха за първи антикризисни мерки. Които засягатнемалко физически, така и юридически лица в общината. Това стана на сесия в сп. зала Бойчо Брънзов. Залата в близост до УМБАЛ- Бургас, която ще послужи за учение като полеви лазарет в мирно време. И която би станала веднага такъв, ако ситуацията се усложни на място. Ето конкретните точки по които се обединиха народните избраници във форсмажорна ситуация:

-Да се освободят от такса за ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците на децата, посещаващи детски заведения на територията на община Бургас.

– Да се освободят от заплащане на такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение и от заплащане цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ. Мярката е за обекти, които са затворени на основание заповедта на министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение.

– Да се освободят от заплащане на наем търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. Това са наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето, в което са затворени на основание заповедта на министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение.

– Да се даде възможност на таксиметровите водачи да преустановят временно дейността си, като за времето, когато не са работили, ще им бъде възстановен внесения данък таксиметров превоз, съгласно чл.61, ал.2 от ЗМДТ. Ще бъдат освободени еднократно от административна такса за издаване на разрешително за таксиметров превоз.

  • Да се отложи плащането на дължимите месечни наеми за общински жилища до края на календарната 2020 г.

 

Кметът Димитър Николов неколкократно апелира за разумност, ефективна работа, обединение и отговорни действия на всички.