Сподели новината.

Във взетите вчера проби от заустването на северния колектор на „Неохим“ АД в река Марица са установени значителни превишения на замърсяването, разрешено от властите през 2015 г., съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Превишенията по показатели СА: азот нитритен – около 358 пъти над нормата, азот нитратен – около 10 пъти, амониев азот – около 2 пъти и електропроводимост – около 2 пъти, както и превишение на показателя химично потребление на кислород – около 2,2 пъти.

В Марица преди заустването на северния колектор на Неохим са установени незначително превишаване на нормата за добро състояние по показател ортофосфати-превишение 1,2 пъти.

В Марица след заустването на северния колектор на Неохим АД са установени превишавания на норматите за добро състояние по няколко показателя: азот нитратен – с около 1,17 пъти, азот нитритен – с около 24 пъти, общ азот с около 1,5 пъти, ортофосфати – около 1,13 пъти и общ фосфор като фосфор с около 1,12 пъти.

Измерените стойности в река Марица след заустване на северния колектор на „Неохим“ са значително по-ниски от тези в точката на заустване на северния колектор, което е следствие на разреждане на водата.

В Марица в Симеоновград, по конкретно в района на моста за Стара Загора, се констатира превишаване на нормите за добро състояние по азот нитритен с 10 пъти и за ортофосфати превишението е около 1,32 пъти.