Сподели новината.
Във връзка с реализирането на проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ и изпълнението на основните дейности, Община Добрич е провела процедура за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по 6 обособени позиции. Принципите за оценката на офертите на кандидатите включва следните критерии за качество: „Предлаган подход за качествено изпълнение на строителството“, „Организация за изпълнение на дейностите“ и „Мерки за опазване на околната среда“. Или казано накратко, при залагането на критериите за избор на Изпълнител, Възложителят е демонстрирал желанието и волята си да оцени най-високо офертата по съответната позиция предложила най-добрият подход за изпълнение на поръчката с най-добре описаната организация на процесите и възможно най-добрите мерки и мероприятия за опазване на околната среда по време на строителството. Оставяме на Вас да прецените доколко това е така? Но най-сериозният въпрос е дали е осъществяван контрол върху изпълнението, респективно разходването на средства от страна на Община Добрич.

Във връзка с опазването на елементите от околната среда в града, това което се вижда повсеместно там, където дори вече са приключили дейностите по строителство е: [null] Кой и как контролира изпълнението? Как се управлява разходването на средствата с оглед на факта, че част от офертата на изпълнителя, с която е избран са предложените от него мерки за опазването на околната среда? Както се вижда строителните отпадъци са навсякъде, възпрепятстват пешеходците от една страна, а от друга качеството на изпълнение е на най-първично ниво.